Karama

Regulamin

Ogólne warunki świadczenia usług

1. Niniejszym podajemy ogólne warunki usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Kooperacyjne Karama Sp. z o.o. z/s w Radomiu, ul. Sienna 15, 26-600 Radom, KRS 0000164830, Kapitał zakładowy 70 000 zł, Sąd rejestrowy – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy), dalej firma KARAMA

2. Przedmiotem niniejszych Ogólnych warunków świadczenia usług jest określenie zasad i warunków współpracy Stron w zakresie udziału Zleceniodawcy oraz osób wskazanych przez Zleceniodawcę w szkoleniu wybranym przez Zleceniodawcę z katalogu szkoleń oferowanych przez firmę KARAMA, realizowanych wg programów, terminów i miejsc określonych i wskazanych przez firmę KARAMA. Szczegółowe opisy dotyczące poszczególnych szkoleń zamieszczane są na stronie internetowej:www.karama.pl.

3. Zleceniodawca i/lub osoby wskazane przez Zleceniodawcę uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez firmę KARAMA na podstawie formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu dostępnego na stronie www.karama.pl lub formularza przesłanego przez Zleceniodawcę na wskazany adres mailowy. Zgłoszenie udziału w szkoleniu zawiera tytuł wybranego szkolenia, termin, lokalizację oraz listę osób skierowanych na szkolenie.

4. Firma KARAMA zobowiązuje się zagwarantować Zleceniodawcy oraz zgłoszonym przez Zleceniodawcę osobom miejsce na wskazanym szkoleniu, o ile na moment otrzymania zgłoszenia posiadana liczba wolnych miejsc będzie wystarczająca. W przypadku braku miejsc firma KARAMA zobowiązuje się bezzwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia poinformować o tym fakcie Zleceniodawcę.

5. Firma KARAMA zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania. W takim przypadku Zleceniodawca zostanie powiadomiony o fakcie zmiany terminu szkolenia najpóźniej na 5 dni roboczych przed wcześniej zakładaną datą rozpoczęcia szkolenia.

6. W przypadku gdy nowy termin szkolenia nie odpowiada Zleceniodawcy, firma KARAMA powinna być niezwłocznie powiadomiona o tym fakcie przez Zleceniodawcę, ale przekazane zgłoszenie nie jest wiążące.

7. Zleceniodawca może zrezygnować ze szkolenia bez ponoszenia żadnych kosztów na minimum 7 dni przed początkową datą szkolenia przesyłając firmie KARAMA pisemną rezygnację. W przypadku niedochowania powyższego terminu Zleceniodawca zostanie obciążony całkowitą ceną szkolenia.

8. Nieobecność na szkoleniu osób wskazanych przez Zleceniodawcę nie zwalnia Zleceniodawcy z obowiązku zapłaty całości wynagrodzenia, jak również nie stanowi podstawy do zwrotu zapłaconego wynagrodzenia za szkolenie. Za zgodą firmy KARAMA jest możliwość zastąpienia zgłoszonej osoby na szkoleniu przez inną .

9. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Zleceniodawca może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

10. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zleceniodawca może złożyć poprzez przesłanie do firmy Karama listownie lub drogą elektroniczną (……….) stosownego oświadczenia.

11. Karama niezwłocznie prześle Zleceniodawcy potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku złożenia przedmiotowego oświadczenia drogą elektroniczną, potwierdzenie jego otrzymania zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej e-mail Zleceniodawcy, z którego przesłano oświadczenie o odstąpieniu.

12. Zleceniodawcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy jeżeli firma KARAMA wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Zleceniodawcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez firmę KARAMA utraci prawo odstąpienia od umowy, w szczególności w przypadku zakończenia szkolenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

13. Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia jednorazowo na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem każdorazowo wybranego szkolenia. Ceny za poszczególne szkolenia podane są na stronie internetowej firmy KARAMA: www.karama.pl i są cenami netto. Do wskazanych cen doliczony zostanie podatek VAT według obowiązujących stawek.

14. Opłaty dokonuje się przelewem na konto: Bank: ING BŚ S.A. nr rachunku 90 1050 1793 1000 0023 0583 

15. KARAMA zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia zgodnie z przygotowanym programem, należytą starannością i według najlepszej wiedzy zawodowej.

16. Wszystkie materiały szkoleniowe przekazywane uczestnikom szkolenia stanowią wyłączną własność firmy KARAMA, zaś uczestnikom szkolenia przysługuje prawo wykorzystania tych materiałów dla potrzeb związanych z działalnością gospodarczą Zleceniodawcy, jednakże materiały szkoleniowe nie mogą być w jakikolwiek sposób rozpowszechniane poza siedzibą Zleceniodawcy.

17. Zleceniodawca rozumie, że informacje i materiały przekazane na szkoleniu mają charakter ogólny (informacyjny), nie mają charakteru indywidualnego i nie mogą być one uważane za świadczenie usług jakiegokolwiek doradztwa. Rekomendacje wskazane podczas szkolenia mają charakter wyłącznie orientacyjny, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy problemu lub profesjonalnej porady. Ponadto KARAMA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie udzielonych rekomendacji. KARAMA zaleca więc, by wszelkie kwestie podnoszone na szkoleniu były konsultowane z właściwym doradcą.

18. KARAMA zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów, które dotyczą bezpośrednio Zleceniodawcy, uzyskanych podczas wzajemnej współpracy.

19. Żadna ze stron nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu naruszenia niniejszego zlecenia wynikającego z przyczyn od niej niezależnych.

20. Zleceniodawca upoważniony jest do składania zapytań i reklamacji związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług.

21. Zapytania i reklamacje zawierające dane Zleceniodawcy można przesyłać na adres: Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Kooperacyjne Karama Sp. z o.o. z/s w Radomiu, ul. Sienna 15, 26-600 Radom, lub składać w formie elektronicznej, na adres e mail: .. . W przypadku przesłania reklamacji/zapytania drogą elektroniczną, Zleceniodawca zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną, na adres e-mail, z którego reklamacja/zapytanie zostało przesłane.

22. Zleceniodawca proszony jest o wskazywanie w zapytaniu/reklamacji konkretnych przyczyn ich złożenia, aby umożliwić ich rozpatrzenie przed upływem 30 dni od daty doręczenia firmie KARAMA .

23. Każda ze stron oświadcza niniejszym, że osoba podpisująca lub przesyłająca formularz w swoim imieniu została wyraźnie upoważniona do jego zawarcia i do związania każdej ze stron postanowieniami formularza i Ogólnych warunków świadczenia usług.

24. Administratorem danych osobowych Zleceniodawcy jest Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Kooperacyjne Karama Sp. z o.o. z/s w Radomiu, ul. Sienna 15, 26-600 Radom, kontakt listowny lub mailowy …….

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz przysługujące Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem tych danych określa polityka Prywatności zamieszczona na stronie www.karama.pl

25. Dane osobowe Zleceniodawcy przetwarzane są w celu realizacji szkolenia, a za zgodą Zleceniodawcy również w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług, a także w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych. (RODO)

26. Przetwarzane kategorie danych osobowych Zleceniodawcy to zwykłe dane osobowe, które zamieszczone są w formularzu zgłoszeniowym. Odbiorcą danych osobowych Zleceniodawcy są pracownicy i współpracownicy oraz podmioty wspomagające firmę KARAMA.

27. Dane osobowe przechowywane dla celów przesyłania informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego będą przechowywane i przetwarzane do czasu cofnięcia przez Zleceniodawcę zgody na ich przetwarzanie bądź żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.

28. Zleceniodawca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub Zleceniodawca ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Zleceniodawca ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Zleceniodawca ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych, t.j.Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

29. Zleceniodawca nie może publicznie używać lub w inny sposób posługiwać się nazwą, logo firmy KARAMA.

30. Każda zmiana warunków niniejszych Ogólnych warunków świadczenia usług i formularza wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.