Karama

RODO I BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

RODO I BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

Potrzeba prowadzenia polityki ochrony informacji i danych osobowych wynika z obowiązku zapewnienia im odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa, z uwzględnieniem zmian wielu szczegółowych przepisów.

Istotne jest dzisiaj:
  • - zachowanie w tajemnicy lub poufności szczegółów wykonywanych zadań,
  • - informowanie o obowiązkach spoczywających na uczestnikach życia publicznego i gospodarczego w związku z ochroną informacji i danych osobowych,
  • - uzyskiwanie doświadczenia z zakresu bezpieczeństwa informacji w ramach zawieranych umów i świadczonych usług,
  • - dokonywanie okresowego monitoringu i audytu z zakresu bezpieczeństwa informacji i danych
  • - wypełnianie zadań z zakresu bezpieczeństwa informacji i usług z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania informacji i danych, ze zwróceniem uwagi na charakter, zakres, kontekst i określone cele przetwarzania,
  • - zwiększenie wiedzy i świadomości osób kluczowych w instytucji/firmie uczestniczących w operacjach przetwarzania poprzez realizacje szkoleń ramowych jak i dedykowanych, z uwzględnieniem specyfiki instytucji czy firmy.

Obsługa Instytucji oraz wszystkich podległych jej jednostek

Kontrola obowiązków spoczywających na uczestnikach życia publicznego i gospodarczego

Analiza dokumentacji oraz umów pod kątem zgodności z RODO

Wdrażanie prawidłowego systemu archiwizacji dokumentów

Weryfikacja regulaminów i stron internetowych

Okresowy audyt wewnętrzny

Monitoring procesu rekrutacji

Szkolenia ramowe i dedykowane, uwzględniające specyfikę instytucji

Minimalizowanie ryzyka związanego z operacjami przetwarzania informacji i danych